De ChristenUnie over de 'Kamervragen' van het Nirov
(Cynthia Ortega-Martijn )

Wat is uw hartenkreet over de woningmarkt?
Meer woningen op “moeilijke” locaties zoals spooremplacementen binnen de steden ontwikkelen en bouwen van betaalbare ouderenhuisvesting om voorbereid te zijn op de vergrijzing en zo de doorstroming op de woningmarkt stimuleren. Door verdichting zijn er minder uitleglocaties nodig. Dit gaat echter nog te vaak ten koste van het kostbare groen in wijken. Er zijn echter ook andere mogelijkheden om te verdichten. Voor mij staat vast dat we niet door kunnen blijven gaan met steeds maar weer het volgende weiland volbouwen. Soms is dat nodig, maar niet nadat er ook gekeken is naar andere oplossingen in de regio. Er is grote behoefte aan ouderen huisvesting en ouderen willen vaak dicht bij voorzieningen wonen. Juist verdichtingslocaties zijn daarom geschikt voor ouderenhuisvesting.

Hoe moet de woningmarkt er in 2014 volgens u uitzien? Denk daarbij aan onderwerpen als verschil koop/huurmarkt, doorstroming, match vraag en aanbod, bouwlocaties etc.
De voorraad sociale huurwoningen moet op peil blijven. Het aanbod van koop en huurwoningen moet zoveel mogelijk aansluiten op de vraag waarbij er wordt ingezet op een betere spreiding van (sociale)huur en koop binnen de steden. Hiervoor is het van belang dat de doorstroming wordt gestimuleerd en scheef wonen beperkt. In 2014 is gestart met de uitbreiding van Almere om de woningtekorten in de Randstad op te vangen. Er is hierbij wel een goede afweging gemaakt met de gevolgen voor het verkeer. Hoogwaardig OV is tijdig voor de oplevering van de huizen aanwezig. Het bouwvolume neemt tegen die tijd wellicht ook wat af gezien de vergrijzing en de daarmee gepaard gaande afnemende groei van de bevolking. In sommige regio’s wordt nu al nagedacht over het omgaan met krimp. Het Rijk moet hier snel beleid op maken om grootschalige leegstand in bepaalde regio’s te voorkomen.

Welke drie maatregelen moeten er nu en op termijn (volgende kabinet) genomen worden om dit te bereiken?
Ook in de toekomst moet voldoende sociale woningbouw worden gegarandeerd. In Engeland worden projectontwikkelaars verplicht een bepaald percentage sociale woningbouw te realiseren. De ChristenUnie vindt het interessant om deze regeling naast de Nederlandse afspraken te leggen en te kijken of dit een goed instrument zou kunnen zijn in aanvulling op de bestaande instrumenten.

Er is afgesproken in het Regeerakkoord dat de huren niet verder zullen worden geliberaliseerd en dat er geen wijzigingen zullen plaats vinden in de fiscale behandeling van de eigen woning. De ChristenUnie heeft in haar verkiezingsprogramma aangegeven dat fiscale wijzigingen behoedzaam en geleidelijk moeten worden doorgevoerd, zodat de woningmarkt rustig blijft. Gezien het Regeerakkoord is dit dus op zijn vroegst pas na deze kabinetsperiode aan de orde. Bestaande rechten worden wat betreft de ChristenUnie niet aangetast.

De ChristenUnie pleit in haar verkiezingsprogramma voor:

  • beperking van de hypotheekrenteaftrek tot 42% (derde schijf van box één) voor nieuwe hypotheken. Starters met een inkomen tot 13/4 modaal ondervinden geen nadeel van deze beperking;
  • verlaging van het eigenwoningforfait voor starters op de koopwoningenmarkt, zodat zij minder inkomstenbelasting over de eigen woning betalen;
  • een begin van de verlaging van de overdrachtsbelasting om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Het verlagen van de overdrachtsbelasting voor starters en voor degenen die dichter bij hun werk gaan wonen, heeft prioriteit;
  • invoering van een onderhoudskostenaftrek voor het onderhoud van de eigen woning. De aftrek geldt alleen voor loonkosten en wordt gemaximeerd op € 1.500,- per vijf jaar. Naast woningverbetering stimuleert deze maatregel de economie en bestrijding van zwart/grijs werk. De onderhoudskostenaftrek betekent ook koopkrachtondersteuning voor de middengroepen.

Bent u het eens met de volgende stellingen?

Er is geen enkele reden om de woningmarkt anders te behandelen dan welke markt dan ook!
ONEENS. De woningmarkt moet toegankelijk zijn voor iedereen. Met name voor de onderkant van de markt is ondersteuning middels huurtoeslag noodzakelijk om te zorgen dat wonen betaalbaar is. Wel moeten we blijvend kritisch kijken naar de verschillende sturingsinstrumenten. Voldoen ze nog wel aan de bedoeling waarvoor ze zijn ingesteld en zijn ze rechtvaardig?

Aantal huishoudens = aantal woningen: er is dus geen ruimteprobleem maar een verdeelprobleem!
ONEENS. Veel jongeren wonen langer thuis omdat ze geen geschikte woning kunnen vinden. Daarnaast komt ook het aanbod niet altijd overeen met de vraag. Zo moeten we oppassen dat er niet te veel appartementen worden gebouwd terwijl er juist vraag is naar eengezinswoningen. Wat dit laatste moeten we wel kritisch zijn als we praten over het aantal woningzoekenden. Er is veel latente vraag maar of die vraag ook wordt omgezet in een verhuizing heeft niet alleen met het aanbod te maken maar ook met zaken als werk, inkomen en andere persoonlijke omstandigheden. Wat de ChristenUnie wel zorgelijk vindt is de steeds verdergaande verkleining van de huishoudens als gevolg van echtscheiding. De ChristenUnie pleit er voor meer te investeren in preventie (bijvoorbeeld door huwelijkscursussen). Dit is op allerlei manieren van belang voor onze samenleving en niet alleen voor de woningmarkt.

Er is voldoende ruimte maar we durven er niet voor te kiezen!
EENS. We kiezen vaak wel maar nog te vaak de makkelijke weg. Dit komt mede door de afhankelijkheid van projectontwikkelaars. Zij willen uiteraard projecten alleen realiseren als ze rendabel zijn. Met de nieuwe Grondexploitatiewet ontstaan er meer mogelijkheden om te zorgen dat projectontwikkelaars ook meebetalen aan de realisatie van publieke voorzieningen. De ChristenUnie wil blijven zoeken naar mogelijkheden om ook “moeilijke” verdichtingslocaties rendabel te maken. Er is naar onze overtuiging nog veel mogelijk als bouwen boven wegen (gecombineerd met ondertunnelen of verdiepen brede verkeersaders in steden) en rond spooremplacementen.

En wat gaat u morgen concreet doen?
De ChristenUnie is bezig met een kraakverbod. Wij vinden dat leegstand op andere manieren moet worden bestreden. Verouderde bedrijventerreinen moeten worden geherstructureerd waarbij ook nieuwe ruimte voor woningen kan ontstaan. Over het beleid voor bedrijventerreinen vindt binnenkort een debat plaats in de Kamer. De ChristenUnie wil meer regionale afstemming zodat niet elke gemeente ze eigen nieuwe bedrijventerrein bouwt terwijl andere terreinen er verpauperd bijliggen.

x
Voer hieronder uw e-mailadres in en u krijgt uw gegevens toegestuurd.